Peter Hakjoon Kim performs as Iago in Otello.

(Photo credits: Dan Donovan, Keith Mokris.)